"เราทุกคนคือศิลปิน"

Joseph Beuys

About us

Common คือพื้นที่และการกระทำสำหรับแลกเปลี่ยนและสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นส่วนรวม (commons)

ในฐานะที่ความเป็นส่วนรวมคือที่มาของความเป็นชุมชน (community) คอมมูน (commune) และคอมมิวนิสต์ (communism) นอกจากนี้ความเป็นส่วนรวมยังเป็นคำกริยาด้วยที่หมายถึงการกระทำร่วมกัน เพื่อสร้างและขยับขยายความเป็นส่วนรวมหรือ commoningโดยปราศจากการอ้างว่าผู้กระทำ การกระทำ และผลผลิตของการกระทำเป็นของใครคนใดคนหนึ่งเพียงลำพัง แต่มันคือส่วนรวมของทั้งมนุษย์และโลกธรรมชาติ

นอกจากนี้ ความเป็นส่วนรวมยังหมายรวมถึงสิ่งที่เป็นทั้งวัตถุและอวัตถุด้วย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ปัจจัยการผลิต ความรู้ และอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมักจะถูกแยกออกจากกันในการทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า “ชีวิต” ส่วนรวมในฐานะชีวิตจึงเป็นการประกอบและทวีคูณกันของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆทั้งในโลกธรรมชาติและในโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากกันไม่ได้

“ส่วนรวมศึกษา” หรือ Common Studies มุ่งนำเสนอเกี่ยวกับความคิดเรื่องส่วนรวมและชีวิต ซึ่งเป็นรากฐานของความคิดแบบคอมมูนและคอมมิวนิสต์ ในฐานะที่คอมมิวนิสต์หมายถึงความเป็นไปได้ของการมีชีวิตที่นอกเหนือจากสังคมทุนนิยม